Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Begripsbepaling
1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Humind.
1.2. Humind: Humind HR Professionals. (KvK nr. KvK 34242780) bereikbaar via: Dorpsstraat 28, 1182 JD Amstelveen of info@humind.nl.
1.3. Coaching: coaching bij trainingen of persoonlijke coachtrajecten.
1.4. Deelnemer: degene die aan een opleiding van Humind deelneemt.
1.5. Incompany traject: een maatwerkopleiding die Humind exclusief organiseert voor één of meer Opdrachtgevers.
1.6. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst(wil) sluit(en) met Humind.
1.7. Training: een opleiding waaraan deelgenomen kan worden door middel vanopen inschrijving.
1.8. Opleiding: training, Incompany traject of coaching, dan wel enige andere vorm van opleiding van Humind. Een opleiding kan bestaan uit meerdereopleidingsmodules (in het geval van trainingen of een Incompany traject) of meerdere coachgesprekken (in het geval van coaching).
1.9. Offerte: ieder aanbod van Humind tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.
1.10. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Humind en een Opdrachtgever.
1.11. Partijen: Humind en Opdrachtgever tezamen.
1.12. Schriftelijk: per brief of per e-mail.

2. Toepasselijkheid
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst.
2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.
2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde
Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Humind

 

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
 3.1. De Offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.
3.2. Onverlet het bepaalde in lid 5, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke instemming van Humind, inschrijving bij of opdracht aan Humind en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Humind.
3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen Humind en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten.
3.4. Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden Humind slechts indien deze door Humind schriftelijk zijn bevestigd.
3.5. Een (telefonisch) doel stellend gesprek waarin de leerdoelen van een opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd kan
onderdeel uitmaken van de training. Dit gesprek is dan het startmoment van de opleiding en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende opleiding.

 

4. Uitvoering van de Overeenkomst
4.1. Met Humind gesloten Overeenkomsten leiden voor Humind tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Humind zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
4.2. Humind is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Humind voor de uitvoering van een met Humind gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Humind gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.

 

5. Vertrouwelijkheid
5.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst uit enige bron hebben verkregen. Daaronder valt alle vertrouwelijke informatie betreffende de activiteiten van opdrachtgever en opdrachtnemer en de daarmee gelieerde ondernemingen. Voor het overige geldt informatie als vertrouwelijk wanneer dit door de andere partij is meegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

6. Prijzen
6.1. Alle door Humind genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.humind.nl
6.2. Humind kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.

 

7. Facturering en betaling
7.1. Humind factureert na totstandkoming van de Overeenkomst.
7.2. Opdrachtgever zal aan Humind verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.
7.3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

 

8. Verplaatsing of annuleringen door Humind
8.1. Humind is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, een opleidingsmodule of een coachgesprek te verplaatsen naar een andere
opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft de verplaatste opleiding, opleidingsmodule of coachgesprek, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Humind betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachgesprek(ken).
8.2. Humind is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, opleidingsmodule of een coachgesprek te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Humind betaalde prijs voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachgesprek(ken).

 

9. Annuleringen door Opdrachtgever
Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand
9.1. Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding. Annuleren trainingen
9.2. Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Humind gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: € 155,- administratie-/ annuleringskosten;
b. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs;
c. bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs.
9.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training
deelneemt, blijft de Opdrachtgever de prijs aan Humind verschuldigd.
9.4. Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
9.5. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).
Annuleren coaching
9.6. Coachgesprekken kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende coachgesprek worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Humind gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen één maand voor aanvang voor het betreffende coachgesprek: € 155,- administratie-/ annuleringskosten;
b. bij annulering binnen 1 week voor aanvang van het betreffende coachgesprek: 100% van de prijs.
9.7. Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij een coachgesprek is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 1 week voor aanvang als genoemd in lid 5 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht. Annuleren Incompany trajecten
9.8. Incompany trajecten kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Humind gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering tot één maand voor aanvang: de daadwerkelijk door Humind gemaakte kosten (door Humind te specificeren), waaronder in elk geval een bedrag van € 155,- aan administratie-/annuleringskosten;
b. bij annulering binnen één maand voor aanvang: het deel van de prijs dat reeds door Humind is gefactureerd, alsmede de daadwerkelijk door Humind gemaakte kosten (door Humind te specificeren).

 

10. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever
 10.1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan Humind betaalde of nog verschuldigde bedrag. 10.2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Humind op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

 

11. Aansprakelijkheid
11.1. Humind is niet gehouden tot vergoeding van enige materiële of immateriële schade, geleden door of vanwege de opdrachtnemer tijdens of als gevolg van de ten behoeve aan de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.
11.2. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde
aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
11.3. De in de leden 1 en 2 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Humind of diens leidinggevende ondergeschikten.

 

12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Humind ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Humind houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.
12.2. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

 

13. Medewerkers van Humind
13.1. Indien Opdrachtgever tijdens of binnen 12 maanden na afloop van een Overeenkomst, medewerker(s) die Humind inzet of heeft ingezet in het kader van de Overeenkomst in dienst wenst te nemen, dan is Opdrachtgever een vergoeding aan Humind verschuldigd ter hoogte van 30% van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker(s).
15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.